Voima hanke


”VOIMAANTUMIS/IDRAAMAN KAUTTA ITSETUNNON VAHVISTUKSEEN”

VOIMA – HANKE 1.4.2010 - 31.3.2011

VOIMA- hankkeen päätavoitteet:

Taide- ja teatteripajanuorten avulla päihde- ja huumevalistusta draaman ja ilmaisutaidon kautta Rannikkopajojen alueen ala-koulun kuudesluokkalaisille
Valokuvauksen ja valokuvien avulla voimistetaan pajanuorten itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistumista.
Ennaltaehkäisevän päihdetyön uusien innovatiivisten menetelmien oppiminen

Taustaa ja tavoite

Voima hankkeen tavoitteena on valokuvauksen keinoin tukea nuoren hyvinvointia sekä kohottamalla eri menetelmillä nuoren itsetuntoa sekä toimia päihteidenkäytön ehkäisijänä sekä päihteettömään elämään kannustajana.

Toisena tavoitteena on mm.draaman avulla herättää alueen nuorissa ajatuksia ja avata keskustelua.

Kohderyhmä ja tarkoitus

Kohderyhmänä ovat kotkalaiset, haminalaiset, virolahtelaiset, pyhtääläiset ja miehikkäläläiset alle 25-vuotiaat pajanuoret. Pajanuorten itsetunnon kohentuminen auttaa nuorta selviytymään itsenäisemmin.

Toisena kohderyhmänä on Rannikkopajojen alueen ala-koulun kuudesluokkalaiset. Alueen alakoululaisille tehdyn kyselyn perusteella merkittävä joukko on kokeillut päihdyttäviä aineita. Hankkeen avulla vaikutetaan kuudesluokkalaisten päihdeasenteisiin.

Tavoitteet ja menetelmät

1 Taide- ja teatteripajan nuoret osallistuvat päihdevalistuskasvatukseen valmistamalla esityksen, jossa käsitellään alkoholin ja mahdollisesti huumeiden käyttöä.

Menetelmä:

Menetelmänä tarjoamme alueen kuudesluokkalaisille kolmiosaista ”päihdepakettia”.

Ensimmäisessä osassa ammattitaitoinen päihdetyöntekijä kertoo faktaa päihteistä ja niiden vaikutuksesta nuoreen, vielä kasvavaan ihmiseen.

Toisessa osiossa taide- ja teatteripajan nuoret esittävät pienen kohtauksen, joka käsittelee päihteitä. Draaman tarkoitus on toimia ajatusten herättäjänä ja keskustelun avaajana.

Kolmannessa osiossa tehdään perusteellinen purku asiantuntijan johdolla, jossa käydään läpi ryhmän tuntemukset informatiivisesta osiosta ja draamasta. Purussa on mahdollisuus vaikuittaa asenteisiin.

Tilaisuuksien järjestelyissä ja keskusteluissa käytetään apuna paikallisia terveyden edistämisyksikön työntekijöitä.

2. Valokuvauksen avulla pajanuorten itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistumista

Yksilön tietoisuus itsestään perustuu hänen maailmankuvaansa. Maailmankuvaan voidaan katsoa kuuluvan yksilön näkemykset elämänarvoista ja hänen asemastaan yhteiskunnan jäsenenä. Yksilön maailmankuva rakentuu yhteisöllisten tekijöiden lisäksi hänen omista elämänkokemuksistaan sekä persoonallisista tekijöistä. Rannikkopajoille tulee myös niitä nuoria, joilla usko omiin mahdollisuuksiin on heikko ja joilla onnistumisen kokemukset ovat harvassa. Yksi tapa auttaa näitä nuoria muuttamaan negatiivisia käsityksiä itsestään, on ohjata heitä näkemään omien uskomustensa merkitys ja seuraukset sekä mahdollistamaan positiivisen näkemyksen muodostaminen omista mahdollisuuksistaan. Tässä hankkeessa negatiivisten käsitysten muuttamista positiiviseen suuntaan pyritään mahdollistamaan valokuvauksen ja siihen liittyvän vuorovaikutuksen, reflektion ja dialogin keinoin.

Voimaantuminen -käsitteellä tarkoitetaan sisäistä voimantunnetta, johon liittyy vahva vastuullisuus omasta kehittymisestä sekä halu ja kyky toimia tavalla, jonka itse tietää ja katsoo oikeaksi. Oleellisinta on löytää omassa itsessään olevat voimavarat. Voimaantumisen orientaatio on mahdollistava, ei pakottava.

Hanke voimistaa nuoren itsetuntemusta ja itsensä hyväksymistä. Mahdollistaa nuorelle nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksen.

Menetelmänä käytetään ohjaajan ja kahden nuoren (pareittain) tehtävien omien voimavarojen ”kartoitusta” sekä harjoituksia. Myönteisen tulevaisuus näkymän löytäminen tai vahvistaminen on yksi tavoite. Lähtökohtana on myös luottamuksellinen ja tasa-arvoinen osallistuminen.

Yksilövalmentajien valitsemat nuoret, jonka jälkeen aloitetaan voimavarojen kartoitus ja suunnitellaan kuvaukset luonnossa.

Ensimmäinen ryhmä aloittaa huhtikuussa ja toinen ryhmä syyskuussa. Tapaamiset aloitetaan jokaisen henkilökohtaisella voimavarakartoituksella, joiden pohjalta suunnitelma etenee erilaisiin kuvauksiin. Kuvausten aikana ohjaajan ja kuvattavan välillä toimii jatkuva vuoropuhelu. Materiaalia kertyy myös nuoren portfolioon.

Useista kuvista nuori valitsee omimman kuvan "oman elämän" näyttelyyn. Näyttely avajaisineen pidetään helmikuussa 2011.

Menetelmästä tehdään ammattikorkeakoulun tutkimus.

3. Ennaltaehkäisevän päihdetyön uusien innovatiivisten menetelmien oppiminen

Tavoitteena on koulutuksen avulla saada työpajaohjaajille tietoa siitä, kuinka arkipäivän tilanteissa on mahdollista vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön liittyviin asenteisiin..

Pajasanomat 2/2013

Pajat Facebookissa

face

Etsi

Vieraita sivulla

Paikalla 50 vierasta ja ei kirjautuneita